Kurumsal Politikalar

İÇİNDEKİLER

 • Genel
 • Sağlık ve Güvenlik Politikası
 • İnsan Hakları Politikası
 • Risk Yönetim Politikası
 • Yönetim Sistemleri Politikası
 • Sürdürülebilirlik Politikası
 • Bağımsız Avukatlarla İşbirliği(Tedarikçiler) Politikası
 • Kaliteyi Devam Ettirme ve Denetim Politikası

GENEL

Büromuz, kurumsal yapı içinde faaliyet göstermek suretiyle, hem müvekkillerine karşı daha iyi bir hizmet sunmayı hem de iş hayatının gelişen yapısına sürekli uyum sağlayarak sektörde varlığını devamlı kılmayı amaçlamaktadır.

II. SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI 

1.ÖN DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Büromuz, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı olmalarının, hem yasal sorumluluk, hem de insan haklarının gereği olduğu ayrıca sunulan hizmetin kalitesi açısından da öncelikli önemi haiz olduğunun bilinciyle çalışmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin büyüklüğüne uygun olarak, sürekli iyileştirme ve geliştirmeye açık,  TS (OHAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi standartlarına uygun, uygulanabilir ve personele duyurulmuş, ulaşılabilir bir Sağlık ve Güvenlik Politikası oluşturarak; iş yerinde risk algılama ve önleme kültürünü oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemiştir.

İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde sınıflandırılan işletme faaliyetleri;

 • Sürekli yapılan işler,(Avukatlık hizmetleri)
 • Seyrek yapılan işler,(bakım temizlik)
 • Ağır ve tehlikeli işler kapsamına giren işler,
 • Firma sahası içinde ve dışında yapılan işler,
 • Kimyasal, mekanik, biyolojik, elektriksel faaliyetleri kapsayan işlerden kaynaklanan tehlike sınıfları çerçevesinde;
 • Mekanik
 • Elektrik
 • Radyasyon
 • Kimyasal
 • Yangın ve patlama
 • Ergonomik (Hareket, pozisyon, eğilme,ışık v.b) sebeplerden oluşmaktadır.

Büromuzun faaliyet alanları ve çalışma koşullarına uygun olarak yukarıda bahsedilen faaliyet ve tehlike sınıflarından; seyrek yapılan işler,(bakım temizlik) ofis araç gereçlerinden kaynaklanabilecek elektriksel tehlikeler meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

2.RİSKLERİN SINIFLANDIRILMASI ve TANIMLANMASI(DENETİM):

2.1. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmaları;

Büromuzun kurumsal bir yönetim düzeni içinde çalışabilmesi için risk yönetimi ve denetiminin temini zorunludur. Bu bilinçle faaliyet gösteren Büromuz, faaliyet gösterdiği alanlardaki potansiyel riskleri yönetmeyi, izlemeyi ve stratejileriyle iş süreçleri arasında denge sağlamayı temel hedef olarak benimsemektedir.

Büromuzda risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmaları Büro ortağı olan Av.Dr.Güzin PEKGÜÇLÜ’nün sorumluluğunda ve kontrolündedir. Kabul edilen sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak için belirlenen stratejiler doğrultusunda risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi amacıyla sistemler oluşturulmaktadır.

Büromuzun içinde altı avukat çalışmakta ise de işbirliği yaptığımız başta Pekgüçlü-Işıkyıldız Ortak Hukuk Bürosu avukatları ve diğer avukatların denetlenmesini teminen bir iç denetim ve iç kontrol sistemi de oluşturulmuştur. Bu sistem dâhilinde, bünyemizde olan avukatları, yakın çalışma ortamı içinde doğrudan ve günlük olarak denetlemek mümkün olabilmekte ise de, işbirliği yaptığımız bağımsız avukatların denetimi, kendileriyle sürekli temasta olmak, yönlendirilen işin günlük takibini yapmak ve UYAP sistemi üzerinden de dosyaları izlemek suretiyle sağlanmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından, 23.6.2014-26.6.2020 döneminde geçerli olan İş Güvenliği Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu hazırlanarak büro ve çalışanlar açısından oluşabilecek muhtemel durumlar değerlendirilmiş ve belirlenen esaslar dâhilinde gerekli tedbirler alınarak çalışanlara duyurulmuştur.

2.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız Üç Bölümde Değerlendirilmektedir;

a.Çalışanların Korunması;

İki aşamada değerlendirilmiştir. İlk olarak Fiziksel Risk Etmenleri olan gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor şartları, ergonomi, radyasyon ve basınç değişimleri incelenmiş çalışma ortamındaki gürültü minimize edilmiş, ergonomi, aydınlatma termal konfor şartları düzenlenmiştir.

Çevresel Faktörler Değerlendirildiğinde; Büromuz Merkez Ofisi Site içerisinde, trafik ve diğer gürültü etmenlerinden uzak, termal konfor açısından gerekli teknik önlemler alınmış, pencere ve aydınlatma sistemleri ile şartlar iyileştirilmiş, çalışanların masa sandalye ve ofis araç gereçleri kullanım, güvenlik, kalite ve yerleştirilme prosedürleri ile çalışanların sağlığı ve güvenliği için düzenlenmiştir. Büro içerisinde çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek izole edilmemiş elektrik hattı,  arızalı anahtar veya prizlere yetkili ve ehil personele anında müdahale ettirilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Büromuzun normal ve acil çıkış olarak iki çıkışı mevcuttur.

İkinci olarak Psikososyal Risk Etmenleri değerlendirilerek çalışma ortamı, çalışma süresi, ücret organizasyonel etmenler(vardiya, esnek çalışma vb.)özellikli çalışanlar(çocuk, kadın, engelli vb.), stres, taciz ve baskı gibi unsurlar incelenip çalışanlar üzerinde olumsuz etki edebilecek hususlar düzenlenmiştir.

Faaliyet alanımız az tehlikeli iş kolunda olduğu için, iş kazası ve iş hastalığı riskimiz çok düşük ise de, çalışanlarımız da iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu düşüncesi ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmaktayız;

 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, işbirliği yaptığımız bağımsız avukatların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak,
 • Büromuzda iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini artırıcı önlemeler almak, Bu doğrultuda büromuzda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasını temin etmeye devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
 • Hizmet Üretim Kalitesinin ve Güvenliğinin Sağlanması;

Büromuz, günümüz insanının gelişen ve giderek karmaşık hale gelen gerek ticari, gerekse özel ilişkilerinde ortaya çıkacak hukuki sorunlarına bilimsel bir yaklaşımla sonuca götürecek çözümler üretmek amacıyla Avukat–Müvekkil ilişkisi çerçevesinde hizmet üretimi sağladığından, yasal sınırlar ve mesleki etik kuralları çerçevesinde, İngilizce ve Fransızca danışmanlık hizmetleri de dâhil olmak üzere en etkin ve en verimli hizmet sağlamak hedefiyle, bünyesinde bulundurduğu ve Ankara dışında başta İstanbul olmak üzere, 63 adet il ve ilçede işbirliği yaptığı meslektaşları ile hizmet sunmaktadır.

Büromuzun faaliyetlerinin bütünü açısından,

 • Dosyalara ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği, müvekkillerin doğru ve zamanında bilgilendirilmesi,
 • Çalışma sistemimizin müvekkilin talepleri ile uyumlu hale getirilmesi ve aynı zamanda etkinlik ve verimliliğin sağlanması,
 • Büro varlıklarının korunması ve geliştirilmesi,
 • Gerek müvekkiller gerek çalışanlar açısından, mevzuata uygun, güvenli, şeffaf bir hizmet ve çalışma ortamı yaratılması ilkeleri ışığında denetim ve kontrol sağlanmaktadır.

c. İşletme Güvenliğinin Sağlanması;

Büromuzun, içinde bulunduğu sitenin güvenlik hizmetleri ve kendisine ait alarm ve takip sistemi ile fiziki güvenliği sağlandığı gibi, ayrıca teknolojik altyapısının geliştirilmesi, denetimde kullanılacak veya genel kontrol süreçlerini geliştirecek verilere erişebilmek için gerekli verilerin elektronik ortamda sağlanması ve muhafazası suretiyle risk kontrolü de temin edilmektedir. Özellikle elektronik postaların güvenliği, internete güvenli ve süratli erişim, UYAP sisteminden kesintisiz yararlanma ve elektrik kesintileri durumunda alternatif enerji kaynağı temini sayesinde teknolojik riskin azaltılması amaçlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olarak muhtemel kaza ve acil durumlar için acil Durum Planı hazırlanmış olup Ek ‘tedir.

2.3. Sonuç 

Büromuzun ve çalışanlarımızın tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik performanslarını geliştirme taahhüdünü açıkça ortaya koyan İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız, değişen ve gelişen teknolojik ve bilimsel imkânlar ışığında günün gereklerine ayak uydurarak her zaman yasal sınırlar içerisinde, mesleki etik kurallarına uygun olarak, bilimsel ve hukuksal çözümler üretmektedir.

En uygun bir planlama ile etkin ve en verimli hizmeti sağlarken daima İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini asgari düzeye indirme, iş performanslarını geliştirme ve kurumsal imajını daha ilerilere götürme hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir.

 • İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Büromuz, insan haklarına saygılı bir çalıma ortamı yaratmayı ve Büro mensupları ile müvekkillerinin bu husustaki bilinç ve farkında lığını artırmayı hedeflemektedir.

Büromuz, İş Kanunu ve ilgili mevzuatın yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda gereken özeni göstermektedir.

Büromuz mensupları, gerek birbiriyle gerek müvekkillerle olan ilişkilerini insan haklarına saygılı ve dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep ve ya bir başka ayrımcılık yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını, işyeri barışının temini ve korunması için özen göstermeleri gerektiğini kabul etmişlerdir.

Büromuz yöneticileri, her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda yasal yollara başvurmakla yükümlüdürler. Çalışanlarımız, bu konuda ki şikâyetlerini doğrudan Büro ortaklarına iletebilmektedirler. Şikâyetler şikâyetçi aleyhine kullanılmaz ve iddia özenle incelenerek sonuçlandırılır. Büromuz, kötü muamelenin varlığını tespit ettiğinde, sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli yaptırımları uygulamakla sorumludur.

Büromuz, cinsiyet eşitliği temelinde çalışanlarını seçmekte, kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, çalışanlarının her türlü ücret ve sosyal haklarının eskizsiz ve zamanında ödemekte, çalışanlarının güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.

Büromuz mensuplarının bir kısmı İş Kanunu’a tabi olarak çalışmakta, bir kısmı ise serbest avukat olarak faaliyet göstermektedirler. Her iki statüdeki mensuplarımızın çalışma ortamı içinde korunması, haklarının kendilerine eksiksiz ödenmesi Büromuzun sorumluluğundadır. Ayrıca Büromuz, çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve bağımsızlaşabilmeleri için de imkân yaratmakta, zaman içinde yenilenen kadrosunda yetkin hukukçuların yetişmesine özen göstermektedir.

 • RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Risk yönetimi, binada ve altyapıda oluşabilecek hasar olasılığını en aza indirmeyi amaçlayan devam eden bir süreç olarak vardır. Risk yönetiminin birinci amacı risk analizi ile tespit edilen felaketin oluşma olasılığını, fiziksel güvenlik önlemleri ile en aza indirmektir. Felaketin işe olan etkisinin en aza indirilmesi için telekomünikasyon, iletişim ve bilgi işlem altyapısının tekrar ayağa kaldırılmasını da içeren önlemler planlanmaktadır.

Büromuzun kurumsal bir yönetim düzeni içinde çalışabilmesi için risk yönetimi ve denetiminin temini zorunludur. Bu bilinçle faaliyet gösteren Büromuz, faaliyet gösterdiği alanlardaki potansiyel riskleri yönetmeyi, izlemeyi ve stratejileriyle iş süreçleri arasında denge sağlamayı temel hedef olarak benimsemektedir.

Risk Yönetim ve İç Denetim Mekanizmaları

Büromuzda risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmaları Büro ortağı olan Av.Dr.Güzin PEKGÜÇLÜ’nün sorumluluğunda ve kontrolündedir. Kabul edilen sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak için belirlenen stratejiler doğrultusunda risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi amacıyla sistemler oluşturulmaktadır.

Büromuzun içinde altı avukat çalışmakta ise de işbirliği yaptığımız başta Pekgüçlü-Işıkyıldız Ortak Avukatlık Bürosu avukatları ve diğer avukatların denetlenmesini teminen bir iç denetim ve iç kontrol sistemi de oluşturulmuştur. Bu sistem dâhilinde, bünyemizde olan avukatları, yakın çalışma ortamı içinde doğrudan ve günlük olarak denetlemek mümkün olabilmekte ise de, işbirliği yaptığımız bağımsız avukatların denetimi, kendileriyle sürekli temasta olmak, yönlendirlen işin günlük takibini yapmak ve UYAP sistemi üzerinden de dosyaları izlemek suretiyle sağlanmaktadır.

Ayrıca, Büromuzun faaliyetlerinin bütünü açısından,

 • Dosyalara ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği, müvekkillerin doğru ve zamanında bilgilendirilmesi
 • Çalışma sistemimizin müvekkilin talepleri ile uyumlu hale getirilmesi ve aynı zamanda etkinlik ve verimliliğin sağlanması
 • Büro varlıklarının korunması ve geliştirilmesi
 • Gerek müvekkiller gerek çalışanlar açısından, mevzuata uygun, güvenli, şeffaf bir hizmet ve çalışma ortamı yaratılması ilkeleri ışığında denetim ve kontrol sağlanmaktadır.

Ayrıca, Büromuzun teknolojik altyapısının geliştirilmesi, denetimde kullanılacak veya genel kontrol süreçlerini geliştirecek verilere erişebilmek için gerekli verilerin elektronik ortamda sağlanması ve muhafazası suretiyle risk kontrolü temin edilmektedir. Özellikle elektronik postaların güvenliği, internete güvenli ve süratli erişim, UYAP sisteminden kesintisiz yararlanma ve elektrik kesintileri durumunda alternatif enerji kaynağı temini sayesinde teknolojik riskin azaltılması amaçlanmıştır.

 • YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunan Büromuzun temel amacı, müvekkillerimizin hukuki çıkarlarının en iyi ve en güvenli şekilde korunması, aynı zamanda birlikte çalıştığımız kişilerin de gerek maddi gerek manevi açıdan mutlu olmalarının sağlanması, bu öncelikler dâhilinde Büromuzun müvekkil portföyünün sürekli geliştirilmesi, bu öncelikler ışığında, karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırarak büyümek ve uzun yıllar varlığını koruyan bir kurum olmaktır.

Bu maksatla, Süreç Odaklı Yönetim, Proje Odaklı Yönetim, Kriz Yönetimi, Zaman Yönetimi, Mükemmellik Yönetimi, Hedeflere Yönetim, Stratejik Yönetim prosedürleri uygulanmaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Kurduğumuz yönetim sistemleri, mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde; müvekkillerimizin beklentilerini karşılayan hukuki hizmeti sunarak, memnuniyetlerini sağlamayı,
 • Bu kapsamda müvekkillerimizin tüm belge ve bilgilerinin düzenli ve güvenli olarak kayıt altına almayı, düzenli ve güncel bilgilendirme ve raporlama yapmayı, çalışanlarımızı ve diğer tüm mensuplarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi,
 • Faaliyetimiz süresince, çevre, iş güvenliği ve enerji yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; müvekkilimize, çalışanımıza, çevreye ve topluma olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmayı,
 • Büromuzda, enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri kullanmayı, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirmeyi ve alternatif kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmayı,
 • İş kazası riskini yok edecek şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları kurmayı,
 • Faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde mevzuata, kültürel değerlere ve etik kurallara saygılı olmayı
 • Müvekkillere ait kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerimizi, sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda geliştirmeyi, birer temel ilke olarak benimseyerek hizmet sunmaktayız.
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

1999 yılında kurulan Büromuz, kendi faaliyet alanı içinde, gerek çevrenin korunması, gerek insanların sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olması bilinciyle çalışmış, müvekkillerine hizmet sunarken de çevre ve sosyal sorumluluk bilincinin yarattığı sorumlulukları kendilerine hatırlatmış, olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeyi, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeyi amaçlamıştır.

Büromuz, sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir;

 • Yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur.
 • Düşük karbon ekonomisine geçişin önemini dikkate alır, faaliyeti için gerekli olan ürün tercihlerinde de karbon salınımının düşüklüğünü gözetir.
 • İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak Büronun bütün mensuplarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler.
 • Fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder.
 • Sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar, bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasında öncü rol oynar.
 • Yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, çalışanlarına yansıtılmasında âdil paylaşımını esas alan bir anlayışı benimser.
 • Birlikte çalışma, uyumluluk ilkelerini gözeten ve aynı zamanda, fırsat eşitliği ekseninde, her bir çalışana farklı olabilme imkânlarını da sağlayan, ayrıca çalışanın başarıya katkısını takdir eden bir çalışma ortamını sağlamayı hedefler.
 • Müvekkillerinin hukuki güvenliğini sağlamak, güvenlerini hiçbir şekilde zedelememek, özen ve sadakatle hukuki yardım sunmak en temel ilkedir.
 • Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemlerin en ağır biçimde cezalandırılması için gerekli hukuki yollara başvurur.
 • İşlerin yürütülmesinde Büro çalışanı olmayan avukatlarla işbirliği yapılan hallerde dahi, işin bütün sorumluluğunu kendisi üstlenir, dilekçeleri bizzat hazırlar, yapılan işleri günlük olarak izler, müvekkilini düzenli olarak bilgilendirir. Müvekkilin hak ve menfaatleri ile kamu yararını da gözeten stratejileri benimser.
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları Büro mensupları ile düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir.
 • Sürdürülebilirlik uygulamaları ortaklar tarafından yönetilir ve hukuki hizmet süreçlerine dâhil edilir.
 • Sürdürülebilirlik konusunun içselleştirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışan farkındalığının artırılması amacıyla Büro için toplantılar düzenlenir.
 • BAĞIMSIZ AVUKATLARLA İŞBİRLİĞİ(TEDARİKÇİLER) POLİTİKASI

Büromuzun teşkilat yapısı aşağıda açıklanmaktadır;

1. Prof. Dr. Erden Kuntalp – Prof. Dr. A. Sabih Arkan- Av. Dr. Güzin Pekgüçlü Büromuzun kurucu ortaklarıdırlar.

2. Av. Pınar Girgin - Av. Gülcecan Biçer - Av. Kübra Küçük - Av. Burcu Kaş – Av. Funda Ateş: Büromuz içinde ve yarı bağımsız çalışmaktadırlar. Serbest meslek faaliyeti sürdüren bu avukatlarımız, kendilerine yönlendirdiğimiz Büro işlerini öncelikli olarak yaparken ayrıca kendi bağımsız takip ettikleri işlerini de yapabilmektedirler.

3.Av. M. Kürşad Pekgüçlü – Av. Emre Işıkyıldız: Büromuz ile sürekli işbirliği içinde olan ve çok yakın bir ofiste faaliyet gösteren Pekgüçlü-Işıkyıldız Ortak Avukatlık Bürosu’nun kurucularıdır.

4.Av. Şebnem Şükran Yazar: Pekgüçlü - Işıkyıldız Ortak Avukatlık Bürosu bünyesinde çalışan bu avukatımızla birlikte çok sayıda davayı birlikte yürütmekte ve tam bir işbirliği içinde, yakın temas halinde çalışmaktayız.

5.Barış Hukuk Bürosu: Av. Azmi Doğan – Av. Cengiz Yılmaz  tarafından kurulan ve bünyesinde ayrıca iki avukat daha bulunan bu büro, çok uzun yıllardır, Büromuzun İstanbul’daki çok yüksek sayılara ulaşan dava ve icra takibi dosyalarının düzenli ve güvenli şekilde takibinde bize büyük destek sağlamaktadır.

6.Diğer yerel avukatlar: Başta İzmir, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Antalya olmak üzere, ekli listede yer alan çok sayıdaki il’de ve ilçe’de yerel avukatlarla işbirliği yaparak, Türkiye’nin her yerinde dava ve icra takiplerini izleyebilmekteyiz. Bu sayede, hem ilgili adliye ile yakın temasta bulunan avukatların yardımından yararlanıyor, hem de yol ve konaklama masrafından tasarruf ediyoruz.

Bağımsız avukatlarla işbirliğinde aşağıdaki ilkeler geçerlidir; 

 • Avukat seçiminde azami özen gösterilmekte, özellikle Türkiye çapında şube ağı olan büyük kuruluşlarla çalışan yerel avukatlar, referanslardan teyit alınarak tercih edilmektedir.
 • Güven ilişkisi tesis edilen ve uyumlu çalışılan avukatlarla uzun yıllar işbirliğimiz devam ettirilmektedir.
 • Çalışmasında sorun görülen ve ya sorun olabileceği düşünülen avukatlarla ilişkimiz sonlandırılmakta ve yeni avukat temin edilmektedir.
 • Avukatlarla sözleşme imzalanmakta, ücret ve masraf ödemleri düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Avukata yönlendirilen her bir iş, Büromuzda bulunan bir başka avukat tarafından takip edilmektedir.
 • Avukatlar, sadece duruşmalara katılmakta ve icra dosyalarında doğrudan yapılması gereken işlemleri yürütmektedirler.
 • Avukatlara yönlendirilen dava ve icra takibi ile ilgili her türlü dilekçe, Büromuz da bulunan avukatlarca hazırlanmakta, mümkün ise UYAP sistemi aracılığıyla dosyaya sunulmakta ve avukata da aktarılmaktadır.
 • Avukatın gireceği duruşma ve ya yapacağı işlemler, Büromuzda bulunan avukat tarafından günlük olarak izlenmekte, duruşma zabıtları avukattan ve UYAP sisteminden temin edilmekte, müvekkile de düzenli bilgi aktarılmaktadır.
 • 1999 yılından bugüne kadar uygulamakta olduğumuz bu çalışma sistemimizde önemli bir sorun yaşanmamış, aksine dosyaların daha verimli takibi sağlanabilmiş, hizmet verdiğimiz müvekkillerimiz de ilgili adliyeye anında ulaşılabilmeye imkân veren ve yerel teşkilatı yakından tanıyan yerel avukatlarla çalışmaktan memnun olmuşlardır.
 • KALİTEYİ DEVAM ETTİRME VE DENETİM POLİTİKASI

Dünyada yeni bir yönetim anlayışı olarak kabul gören, çalışanları yönetime katılmaya teşvik ederek yönetici ve çalışanları koşulsuz tatmin etmeyi hedefleyen, her türlü ürün ve hizmette kalite bilincini ön planda tutan “Toplam Kalite Yönetimi sistemini uygulanması ile sunulan hizmetler yönelik alınacak tedbirler ve Kalite Birimlerinin kurulması,

Toplam Kalite Yönetimi sistemini ferdiyetçilikten uzaklaştırıp, kalite bilincinin merkezdeki büromuzdan en uzak hizmet alan müvekkilimizin katılımıyla(geri bildirim) mümkün olacaktır.

Bu yönetim modeli, sadece belirli başkanlık, daire, şube ve kısımları değil, bütün birimleri, en büyük Amaç, ilave kaynağa ihtiyaç duymadan, mevcut personel ve teşkilat yapısıyla yönetimi kaliteleştirmek ve zaman ve emek israfına neden olmadan, hizmetlerde verimliliği artırarak kaynak tasarrufu sağlanmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi sisteminde, hizmette kalite anlayışının yaygınlaştırılması, kalite birimlerinin teşkili ile ölçme ve değerlendirme işlemlerini içeren hususlar çalışanlarca uygulanmaktadır.

Toplam Kalite Yönetiminde, çalışanların motive olmasını sağlayacak ve büromuza artı değer kazandırabilecek nitelikteki kalite birimlerinin oluşturulması ve çalışma usullerine yönelik, Problem Çözme Teknikleri, Öğrenen Organizasyonlar, Takım Çalışması, Kıyaslama, Mükemmellik Yönetimi, Yönetim Teknikleri gibi konularında açıklayıcı bilgiler çalışanlarla paylaşılmakta, bu bilgilere dayanarak oluşturulan Kalite Birimleri çalışmaları hizmet kalitemizi arttırmaktadır.

Üst yönetimin ve çalışanların TKY felsefesini benimsemelerini sağlamak üzere gruplar halinde bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Büromuzun her mensubu; yönetimdeki ve hizmetlerdeki kalite çıtasını daha yukarı çıkarmak, her alanda maliyeti düşürüp motivasyonu, iletişimi, yaratıcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak ve grup çalışması anlayışını yerleştirmek maksadıyla, Toplam Kalite Yönetimi sistemine gereken önemi göstermektedir.

KUNTALP-ARKAN-PEKGÜÇLÜ

ORTAK AVUKATLIK BÜROSU

Av.Dr.Güzin PEKGÜÇLÜ